covid19 maseczka ochrona w pracy

Obowiązek noszenia maseczek w miejscu pracy

PODSTAWA PRAWNA

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091) wynika, że obowiązkowe jest zasłanianie nosa i ust w miejscu pracy.

MASECZKA W PRACY

Nowe ograniczenia określone zostały w par. 25 ust. 1 pkt 2 lit. c), na jego podstawie obowiązkowej jest zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Budynek użyteczności publicznej to m.in. budynek biurowy lub socjalny.

MASECZKA A PRZEPISY BHP

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy pracownik powinien przestrzegać przepisów BHP, stosować środki ochrony zbiorowej oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.

KARA ZA BRAK MASECZKI

Kary za niestosowanie się do nowych zaleceń w zakresie obowiązku stosowania maseczek (przyłbic lub innych sposobów zakrycia nosa i ust) może samodzielnie nałożyć pracodawca.

Kara za brak maseczki może być zarówno karą finansową, karą upomnienia lub nagany. Są to tzw. kary porządkowe, przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy. 

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

MASECZKA A STAN ZDROWIA PRACOWNIKA

Pracownik jeśli występują u niego przeciwskazania zdrowotne dot. noszenia maseczki lub/i innych środków zakrywających usta i nos może odmówić noszenia maseczki w miejscu pracy Pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przeciwskazania, a w razie wątpliwości ma prawo skierować pracownika na badanie kontrolne medycyny pracy. Pracownik dopuszczony do pracy bez maseczki (z powodu przeciwskazań medycznych) powinien wykonywać obowiązki z zachowaniem bezpiecznego dystansu, np. za osłoną ochronną lub w osobnym pomieszczeniu.

ODSUNIĘCIE OD PRACY

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dlatego też powinien nie dopuszczać lub odsunąć od wykonywania pracy – pracownika, który odmawia korzystania z maseczki lub innych środków zasłaniających nos i usta (bez szczególnego uzasadnienia np. związanego ze stanem zdrowia).

PODSTAWA DO ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

 W obecnej sytuacji pandemii Sars-Cov2 Covid19 obowiązek zakrywania ust i nosa jest obowiązkiem o charakterze podstawowym. Odmowa wykonania tego obowiązku o ile nie jest związana ze szczególnymi okolicznościami – tj. stanem zdrowia pracownika, który uniemożliwia stosowania maseczki lub innego środka ochronnego – stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i uzasadnia także wypowiedzenie umowy o pracę. Jeśli naruszenie obowiązku miałoby charakter ciężki stanowić uzasadnienie dla rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

TEKST ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 (DZ. U. POZ. 2091).

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002091/O/D20202091.pdf

 

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0