Regulamin sprzedaży

  1. Strona główna
  2. »
  3. Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem strony www.wieleba.com.pl można dokonać zakupu produktów w postaci elektronicznej m.in. poradników, wzorów dokumentów, wzorów pismo oraz usług w postaci porad online i telefonicznych, usług sporządzenia opinii, opracowań.
2. Strona www.wieleba.com.pl prowadzona jest przez Iwonę Gęsicką (prowadzącą działalność Kancelarię Radcy Prawnego Iwona Gęsicka z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 12/2 NIP 7122642915) odpowiedzialną także za obsługę procesu zakupowego. Kontakt: iwona.wieleba@gmail.com.
3. Regulamin dotyczy konsumentów i przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony i bloga wieleba.com.pl, zwanymi dalej sprzedawcą oraz określa warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2
Definicje

Niniejszy regulamin zawiera pojęcia blog, strona, klient, konsument, przedsiębiorca, sprzedawca, zamówienie, produkt, usługa, koszyk.
1) Blog – blog znajdujący się pod adresem internetowym strony www.wieleba.com.pl.
2) Strona – strona internetowa www.wieleba.com.pl.
3) Klient – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru lub usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
5) Przedsiębiorca – klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
6) Sprzedawca – Iwona Gęsicka (prowadząca działalność: Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Gęsicka z siedzibą w Lublinie przy ul. Chopina 12/2, NIP 7122642915.
7) Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane poprzez umieszczenie produktu w koszyku zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
8) Produkt – dostępny stronie lub blogu pod adresem na www.wieleba.com.pl produkt lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży, m.in. poradnik, wzór dokumentu, wzór pisma, usługa w postaci porady online lub porady telefonicznej, usługa sporządzenia opinii, opracowania. Produkt przybiera postać pliku w wersji cyfrowej, którego format zależny jest od objętości towaru. Usługa realizowana jest podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez przesłanie za pośrednictwem maila treści porady lub opinii prawnej.
9) Koszyk – element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu.

§3
Zakup produktu lub usługi

1. Zakupu może dokonać wyłącznie klient będący użytkownikiem z IP komputera z terenu Polski, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient może dokonać zakupu bezpośrednio ze strony www.wieleba.com.pl. Cena uzależniona jest od wyboru wariantu usługi lub produktu. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, klient powinien kliknąć w przycisk „Kup”, następnie zostanie przekierowany na stronę składania zamówienia.
4. Na stronie składania zamówienia, klient wypełnia formularz zamówienia, a następnie przechodzi do płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Płacę”. W okresach obowiązywania promocji cena regularna produktu lub usługi samoczynnie ulega obniżeniu po umieszczeniu jej w koszyku lub jeśli organizator promocji przewidział takie rozwiązanie – wymaga podania kodu rabatowego.
5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
6. Płatność może zostać dokonana przez tzw. szybki przelew elektroniczny oraz płatność kartą.
7. Z chwilą dokonania płatności, między klientem a sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży produktu tj. dostarczenie treści elektronicznej lub świadczenie usługi w postaci wybranego przez wariantu produktu lub usługi. Klient otrzyma maila z potwierdzeniem dokonania zakupu, w przypadku produktów cyfrowych / elektronicznych otrzyma wiadomość mailową z linkiem do pobrania.
8. Zakupiony przez klienta produkt dostępny jest do ściągnięcia w wysyłanej automatycznie wiadomości e-mail, w której znajduje się link do pobrania zakupionego produktu. W przypadku zakupu usługi porady telefonicznej przesłana zostanie informacja z nr telefonu, za pośrednictwem którego zostanie zrealizowana usługa wraz z podaniem godzin dostępności, o ile godziny te nie zostały wcześniej ustalone.

§4
Techniczne aspekty korzystania z produktu

1. Produkt to treść cyfrowa w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta.
2. Do prawidłowego korzystania z produktu wystarczające jest posiadanie przez użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu Microsoft Office lub innych programów pozwalających na odczyt, edycję lub zapis plików word i pdf. W przypadku produktów o znacznej objętości mogą być one udostępnione w formie skompresowanej.
3. W przypadku, gdy klient nie może pobrać lub otworzyć pliku obejmującego zakupiony produkt proszony jest o kontakt ze sprzedawcą pod adresem iwona.wieleba@gmail.com.
4. Jeśli klient zakupił wariant produktu, który wymaga dokonania przez klienta personalizacji np. wzór pisma – plik przesyłany jest w formie edytowalnej.
5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 regulaminu, sprzedawca dostarcza treść cyfrową w postaci zakupionego produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz klienta pomocy przy z korzystaniu z produktu. Zakup produktu nie uprawnia do żądania pomocy prawnej.

§5
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym sprzedawcę w drodze oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą lub skan pisma wysłany pocztą elektroniczną). W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6
Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad.
2. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące zakupionego produktu.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: iwona.wieleba@gmail.com
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do sprzedawcy.

§7
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zawarte są w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.wieleba.com.pl.

§ 8
Rozpatrywanie sporów

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez użytkownika towaru lub usługi na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, użytkownik będący konsumentem, ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między użytkownikiem a sprzedawcą,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy UE ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl.

§9
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji www.wieleba.com.pl.
2. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez użytkownika umowy ze sprzedawcą.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0