nowe świadectwo pracy

Nowe świadectwo pracy

Wzór świadectwa pracy po zmianach w Kodeksie pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy.

Świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 

Jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896) albo doręcza je w inny sposób. 

Wydanie prawidłowego świadectwa pracy to obowiązek pracodawcy

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy należy podać przede wszystkim informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. 

Informacje o zajęciu komorniczym 

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. 

Wynagrodzenie – tylko na wniosek pracownika

Informacje o wysokości wynagrodzenia pracownika pracodawca jest zobowiązany zamieścić w świadectwie pracy, ale jedynie na wniosek pracownika.

Świadectwo pracy po zmianach

Szczegółowa treść świadectwa pracy określona została w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862) 

W dniu 15 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.  Rozporządzenie zawiera uzupełniony wzór świadectwa pracy, a nowe przepisy wraz z uzupełnionym wzorem wejdą w życie 23 maja 2023 r.

W świadectwie pracy od dnia 23 maja 2023 roku, trzeba będzie zamieszczać (poza dotychczasowymi danymi) informacje o wykorzystanych przez pracownika dniach: 

  • okazjonalnej pracy zdalnej, 
  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, 
  • wykorzystanego urlopu opiekuńczego.

Świadectwo pracy to dokument prywatny

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w postępowaniu sądowym świadectwo pracy traktuje się jako dokument prywatny w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Nie zawiera zatem domniemania prawdziwości zawartej w niej treści. Nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego, nawet wtedy, gdy zostaje wydane przez urząd administracji państwowej. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do stwierdzeń zawartych w świadectwie pracy, konieczne jest ich zweryfikowanie innymi dowodami, szczególnie dokumentami i dowodami osobowymi (m.in.) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 października 2020 r.III AUa 890/19).

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0