Nieuczciwa rekrutacja, „podkupowanie” pracowników…

Konkurencja próbuje pozyskać Twoich pracowników?

Nachalne, ukierunkowane rekrutowanie jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Ciemna strona procesu rekrutacji związana z rywalizacją przedsiębiorców, która czasem przybiera formę „zlecenia” pozyskania konkretnych, imiennie wskazanych pracowników zatrudnionych u konkurencyjnych firm.

W dobie powszechnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, utrata pracownika w którego pozyskanie zainwestowano dość duże środki i czas powoduje powstanie w przedsiębiorstwie konkretnych szkód (wielomiesięczny proces rekrutacji, przeszkolenie w ramach kosztownych szkoleń).

Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w tym zakresie spójne – nakłanianie ukierunkowane na konkretnych pracowników firmy konkurencyjnej, a więc intencjonalne działania nastawione na zaszkodzenie innemu przedsiębiorcy stanowią czyn nieuczciwej konkurencji. 

Warto wiedzieć, że podejmowanie działań przez firmę konkurencyjną lub przez agencję HR działającą na na jej zlecenie, polegających na:

  • nakłanianiu osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 
  • albo nakłanianie do rozwiązania stosunku pracy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy 

jest nie tylko wysoce naganne ale stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji.

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają na celu ochronę rynku, a poprzez to podmiotów biorących w nich udział. Konkurencja zakłada rywalizację, chodzi zatem tylko o takie zachowania, które tę rywalizację zakłócają. Nakłanianie pracownika do rozwiązania umowy o pracę jest działaniem kierunkowym, następuje w celu przysporzenia korzyści osobie nakłaniającej (wynagrodzenie agencji) powoduje wyrządzenie szkody przedsiębiorcy, który pracownika zatrudnia. 

Ocena konkretnego zachowania przedsiębiorcy lub agencji odbywa się z uwzględnieniem wpływu tego zachowania na stosunki rynkowe. Stąd wystarczy wykazywanie nagannego postępowania powodującego zakłócenie pracy innego przedsiębiorcy lub samego tylko zagrożenia ich powstania i ewentualnie jego następstw. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, którego pracowników agencje HR lub Twoja konkurencja próbuje pozyskać w taki sposób pamiętaj, że możesz podjąć odpowiednie kroki prawne w celu zabezpieczenia swoich praw oraz w celu rekompensaty wyrządzonej takimi działaniami szkody.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0