Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia może zarówno pracownik jak i pracodawca. Należy jednak pamiętać, że wskazany sposób zakończenia stosunku pracy jest ściśle uregulowany w Kodeksie pracy. Nie może być nadużywany w celu szybkiego pozbycia się niechcianych pracowników czy odejścia z pracy bez podania przyczyny. W tym artykule skupię się na zagadnieniu rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, nazywanym często zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy można skorzystać z tej formy i pod jakimi warunkami? Wyjaśniam w tym artykule.

Zwolnienie bez wypowiedzenia dotyczyć może rozwiązania każdego rodzaju umowy – na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony. Co więcej, jako pracodawca możesz zwolnić pracownika bez wypowiedzenia z jego winy:

  • podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. urlopu czy choroby, 
  • gdy jest osobą z grupy szczególnie chronionej, np. pracownica w ciąży lub pracownik w wieku przedemerytalnym. 

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym warunki, które należy spełnić

Zastosowanie wspomnianego trybu rozwiązania o pracę jest możliwe, jeśli spełnione są odpowiednie warunki takie jak:

  1. FORMA ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Jeśli jesteś pracodawcą, powinieneś sporządzić na piśmie oświadczenie o natychmiastowym rozwiązaniu umowy, wskazując w nim: 

  • przyczynę rozwiązania umowy,
  • pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy.

Brak wskazania przyczyny rozwiązania umowy w treści oświadczenia, stanowi podstawę dla roszczeń pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. 

Brak pouczenia o możliwości odwołania do sądu pracy będzie przesłanką do przywrócenia terminu do wniesienia tego odwołania.

  • PRZYCZYNA ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Jako powód zwolnienia dyscyplinarnego możesz podać jedną z tzw. przyczyn zawinionych wskazanych w art. 52 k.p. takich jak:

  • [AB1] 
  • TERMIN ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ

Kolejnym warunkiem jest przestrzeganie praz pracodawcę określonych terminów. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o przewinieniu pracownika uzasadniającym jego zwolnienie bez wypowiedzenia.

To pracodawca musi udowodnić termin uzyskania informacji o przewinieniu pracownika. Jest nim dzień, gdy o przewinieniu dowiaduje się osoba lub organ zarządzający jednostką organizacyjną pracodawcy lub inna osoba uprawniona do rozwiązania umowy o pracę (Wyrok SN z 17.12.1997 r., I PKN 432/97).

  • KONSULTACJA ZAMIARU ZWOLNIENIA PRACOWNIKA W TRYBIE DYSCYPLINARNYM ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI

Jeśli pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową, to jako pracodawca masz obowiązek wcześniejszej konsultacji zamiaru jego zwolnienia ze wspomnianą organizacją. Powinieneś przedstawić przyczynę uzasadniającą zwolnienie dyscyplinarne, a organizacja związkowa niezwłocznie (nie później niż w ciągu trzech dni), zgłosić zastrzeżenia co do zasadności rozwiązania umowy. Konsultacja jest obowiązkowa, ale wydana przez zakładową organizację związkową opinia, nie wiąże pracodawcy.

Myślę, że lektura tego artykułu dała Ci odpowiedzi na Twoje pytania i rozwiała wątpliwości. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skorzystaj z telefonicznej porady prawnej.

Przeczytaj również -> Sposoby rozwiązania umowy o pracę.


Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0